Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2020

9569 2a6a 390
Reposted fromamphetamine amphetamine viahormeza hormeza
Reposted fromtgs tgs viakarrolka karrolka
0945 ab20 390
Reposted fromtojika4 tojika4 viaLuukka Luukka
4150 28a5 390
Reposted fromkrzysk krzysk viahormeza hormeza
Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło.
— Ryszard Kapuściński - "Lapidarium"
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 vianothingwrong nothingwrong

January 19 2020

9203 bd11 390
Reposted fromhrafn hrafn viaMezame Mezame
8365 5a50 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
8870 b1b1 390

leirelatent:

Iceland (2016)

Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
7415 3ea2 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
7247 065f 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
6530 7aeb 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
8847 4210 390

howtoseewithoutacamera:

by Berenice Abbott

Hands of Jean Cocteau, 1927.

Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
8162 7c04 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
8153 4874 390

suonko:

Rafał Borcz - Nocny lot

Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
8133 9d61 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
8057 ab16 390

sotick:

By  Steve Skafte

I’m all in pleasing pieces.

Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
9659 1b96 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
6550 b254 390
Reposted fromPitch Pitch viaburnmyshadow burnmyshadow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl