Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2019

8349 ea88 390
Reposted fromnyaako nyaako vialadydarkness ladydarkness

November 29 2019

8532 2879 390
Reposted fromripencjo ripencjo viaPoranny Poranny
8746 3e71 390
Reposted fromtwice twice viahormeza hormeza
2021 3586 390
7662 4c3d 390
Reposted frommangoe mangoe viacolorfulvillain colorfulvillain

November 26 2019

4290 6fee 390
Reposted frombriatska briatska viaPoranny Poranny
ok, ok I am kinda looking forward to snowy weather.
Reposted fromMoonTide MoonTide viaesperance esperance

November 25 2019

6348 95cc 390

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamononok mononok

November 24 2019

9472 4cfa 390
Reposted fromeffic effic viahormeza hormeza
terranaut

More of the town that inspired Spirited Away.

Rain and Lights - Jiufen, Taiwan - February, 2015

sara greyfox | instagram | facebook 

November 21 2019

7258 b4fd 390
Reposted fromeffic effic viaPoranny Poranny
Reposted fromtgs tgs viasssss sssss
9863 60f3 390
Miles Johnston, 2018
Reposted fromciarka ciarka viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl