Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2018

8909 12fa 390
Reposted fromtichga tichga viaForsti Forsti
3314 629f 390
Reposted frompiehus piehus via0 0

November 03 2018

8631 be39 390
Reposted fromzciach zciach viaiamnotarobot iamnotarobot

October 31 2018

6894 968b 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viadunkellicht dunkellicht
5634 12a3 390
Nicola Samori
Reposted fromNajada Najada viadojenka dojenka
Reposted fromFlau Flau viaskizzo skizzo
6635 c217 390
Reposted from4777727772 4777727772 viabesen besen
4368 60ce 390
Spadanie z mostu tak wysokiego jak Golden Gate to zaledwie cztery sekundy. Tylko tyle trwa ostatnia podróż. Cztery sekundy spadania przez no-man's-land dzielący dwa światy. Cztery sekundy, w czasie których już się prawie nie żyje... choć jeszcze nie całkiem umarło. Cztery sekundy podróży w próżni. Odruch wolności czy szaleństwa? Odwagi czy słabości? Cztery sekundy, po upływie których wpada się do wody z szybkością stu dwudziestu kilometrów na godzinę. Cztery sekundy, po których następuje śmierć.
— Guillaume Musso - "Będziesz tam?"
Reposted from4777727772 4777727772 viasleeper sleeper

October 30 2018

5769 59c0 390
Reposted frompierdolony pierdolony viahironie hironie

October 28 2018

0203 efa2 390
Reposted fromwinter-mood winter-mood viaMalikor Malikor
Reposted fromTullfrog Tullfrog viapffft pffft
2678 5e5e 390
Reposted fromrubinek rubinek viazorax zorax

October 27 2018

0861 6456 390
Reposted fromkrzysk krzysk viadancingwithaghost dancingwithaghost

October 26 2018

3224 1d16 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl